top of page

KJØPSBETINGELSER

For å kjøpe dansekurs ved CORE Dance Studio må man være over 18 år. Foresatte må kjøpe dansekurs til elever under 18 år. Alle under 18 år må vise kvittering med signatur fra foresatte ved semesterstart, signatur må fremvises før man kan ta klasser.

Elev bør være fylt 13 år i løpet av året semesteret holdes. Dersom en elev klarer nivået i klassen han/hun ønsker å ta og foresatte samtykker, kan yngre elever melde seg på.

Alle medlemmer ved CORE Dance Studio plikter til å oppgi ny e-postadresse og telefonnummer ved eventuelle endringer.
 

 

KJØP AV PAKKER

Kjøpsbetingelsene gjelder for kjøp av alle pakker ved CORE Dance Studio.

 

 

BINDENDE PÅMELDING

Påmeldingen er bindende og gjelder for ett semester. Kjøp av pakker refunderes ikke, og kan ikke overføres til et kommende semester.

Alle påmeldinger er personlige og kan ikke overføres til andre.

Refusjon/delvis refusjon av pakker gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til CORE Dance Studio senest 30 dager etter sykemeldingsdato.

Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i pakkeprisen.

TAP AV PLASS I KLASSER

Påmeldt elev plikter å møte opp i klassen(e) hen har meldt seg på. Dersom man er forhindret fra å møte til en klasse må det gis beskjed, enten på telefon eller på mail. Vår kontaktinformasjon finner du her.

Dersom man går glipp av mer enn 3 klasser på rad uten å gi beskjed vil man risikere å miste plassen sin i denne klassen.
 

 

BETALING

Betaling av pakker skal skje forskuddsvis. Alle pakker betales direkte på vår nettside ved bruk av Visa eller MasterCard.

 

 

FAKTURA

Dersom man ønsker å få faktura, ta kontakt med CORE Dance Studio på mail - thecore.dancestudio@gmail.com.

Beløpet kan deles opp i opptil 3 delbetalinger - ta kontakt med CORE Dance Studio. Vær oppmerksom på at dette er forbeholdt påmelding før semesterets start.

 

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes det forsinkelsesrente.

For å betale med faktura må påmeldte ha fylt 18 år. Dersom du er under 18 år, må faktura betales av foresatte

 

TAP AV EIENDELER / SKADER

CORE Dance Studio er ikke erstatningsansvarlig for elevens personlige effekter, penger eller verdisaker. Vi anbefaler at man tar spesielt dyre/populære sko og klær med inn på timen. Ellers skal annet oppbevares utenfor studio. 

 

CORE Dance Studio har ikke forsikringsansvar for skader som eleven måtte pådra innen studioets område eller i forbindelse med forestillinger i regi av CORE Dance Studio.

 

 

RETTIGHETER TIL BRUK AV KOREOGRAFI

Eleven har ikke lov til å bruke koreografi de lærer hos CORE Dance Studio til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten pedagogen og CORE Dance Studio sitt samtykke. Koreografi er åndsverk på lik linje som eksempelvis musikk og filmer.

 

 

FOTOGRAFERING / OPPTAK

The CORE Dance Studio står fritt til å bruke bilder/opptak tatt fra våre forestillinger og klasser i reklame- og pressemateriale og nettside.

Det er ikke tillatt å ta private videoopptak under klassene. Dersom du ønsker å filme noe, må elev spørre lærer om han/hun kan filme mellom klassene.

 

ENDRINGER

CORE Dance Studio tar forbehold om endringer i timeplanen. CORE Dance Studio kan avlyse kurs med for få påmeldte elever. CORE Dance Studio vil ta kontakt med elever påvirket av disse endringene.

 

Endringskriterier:

Påmelding til CORE Dance Studio sine klasser er bindende, men skulle du ha problemer med dag eller tidspunkt finnes det muligheter for å gjøre endringer.

 

Endringer kan kun gjøres før semesterstart eller innen de 4 første ukene av semesteret. Etter dette kan man verken melde seg på eller bytte kurs.

 

Endringer vil kun bli godkjent dersom vi har ledig plass på kurset eleven ønsker å bytte til.

 

Dersom du ønsker å endre klassesammensetning sender du mail til thecore.dancestudio@gmail.com.

 

Refusjon:

Refusjon av pakker gis kun ved langvarig sykdom eller skade. Ønsker du å få deler av pakkeprisen refundert pga. sykdom, må du sende en e-post til CORE Dance Studio hvor du legger ved gyldig sykemelding, kontonummer og kontoinnehavers navn og adresse.

 

 

FORCE MAJEUR

Er CORE Dance Studio forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er CORE Dance Studio fritatt for alt ansvar.

bottom of page